من و تو فرصتیم برای آموختن
آموختن به راحتی نوشیدن یک لیوان آب
آموختن در فاصله یک نفس عمیق
چشمهایت را باز کن
شجاعت من مال تو
به دستهایت نگاه کن به تو خواهم گفت که چگونه تمام قدرت کوهستان در رگهای تو جاری میشود
باخودت چراغ نیاور مسیر روشن است
گام بردار. اینک تو در چندقدمی طلوع ایستاده ای

/ 1 نظر / 12 بازدید
درخندک

دوست عزیز سلام با یک سئوال در خدمت شما هستم اگر باران بودید کجا می باریدید؟ چرا؟ نظر زیبای شما گرمای کلبه ماست با سپاس بی پایان [گل]