عاشقانه ها

چه عاشقانه نوشت شریعتی: که من تو را دوست دارم و تو دیگری را و دیگری دیگری را دراین میان همه تنهاییم
پراز بغضم پر از حرف سکوتم درسقوطم تورو گم کردم اما روبروتم منو برگردون اونجایی که بودم

/ 0 نظر / 12 بازدید